Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem strony www.reha-punkt.pl

Regulamin obowiązuje od 25.04.2020

§ 1

Definicje

1. Administrator Serwisu – REHA PUNKT Katarzyna Sobkiewicz, ul. Pakoska 22/50, 88-190 Barcin , NIP: 756-187-23-10, REGON:161531126.
2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://reha-punkt.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą telefoniczną oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
3. Konsultacja – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie rozmowy telefonicznej lub video-konsultacji. W ramach konsultacji lekarz/fizjoterapeuta może wystawić e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub udzielić porady. Usługa kierowana jest przede wszystkim do osób wymagających telekonsultacji z lekarzem ortopedą lub fizjoterapeutą w celu weryfikacji możliwości przyznania refundacji NFZ na wyrób medyczny. Nie zastępują one tym samym toku leczenia rekomendowanego przez lekarza prowadzącego, a stanowią jego uzupełnienie.
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikiem może być także przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej lub osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Środki Komunikacji na Odległość – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.

6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym

7. Dane Osobowe Medyczne – dane umożliwiające zidentyfikowanie stanu zdrowia Użytkownika.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej.

10. Infolinia – rodzaj Usługi umożliwiającej Użytkownikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym Usługami REHA PUNKT uzyskanie informacji, pod nr.

tel. 605-181-173, na temat Usług REHA PUNKT.

11. Lekarz ortopeda – lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.1996r.o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

12. Fizjoterapeuta – zawód regulowany ustawą z dnia z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. Poz. 1994).

 

§ 2

Korzystanie z Serwisu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową a konsultacja odbywa się przez telefon lub z użyciem narzędzi do video-konsultacji.

§ 3

Zakres Usług

1. Użytkownik ma dostęp do następujących usług:

a. możliwość Konsultacji z Lekarzem ortopedą lub Fizjoterapeutą.

b. otrzymanie e-zlecenia na refundację wyrobu medycznego w uzasadnionych przypadkach.

2. Usługi wymienione w § 3 ust. 1 lit. a powyżej stanowią świadczenia zdrowotne w rozumieniu

art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi po Regulaminu, a także dokonania opłaty za Konsultację. Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny ze strony www.reha-punkt.pl w celu dokonania realizacji e-zlecenia. W tym celu Użytkownik powinien wyrazić zgodę ( zaznaczenie we wskazanym miejscu) zgody na udostępnienie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko,telefon, adres e-mail, kod pocztowy.

§ 4

Konsultacje

1. Skorzystanie z Konsultacji
1.1. Zadzwoń pod numer telefonu +48 605181173.
1.2. Upewnij się, że fizjoterapeuta/lekarz jest w stanie pomóc bez osobistej wizyty.
1.3. Wykonaj płatność wg. aktualnego cennika.
1.4. Oddzwoń lub czekaj na telefon od fizjoterapeuty/lekarza ortopedy.
2. Formy płatności
2.1. Wykonanie przelewu poprzez system płatności Przelewy24.
2.2. Przelew natychmiastowy na numer rachunku 31 1090 2835 0000 0001 3236 2186 – w temacie należy podać swój numer telefonu.
2.3. Przelew zwykły na numer rachunku 31 1090 2835 0000 0001 3236 2186 – w temacie należy podać swój numer telefonu, następnie należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy kontakt@reha-punkt.pl.

2.4. Przelew BLIK na numer telefonu.

§ 5

Dane osobowe

1. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie oraz przez telefon będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji fizjoterapeutycznej/lekarskiej, dokumentacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 6

Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres kontakt@rehapunkt.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Po zrealizowaniu usługi konsultacji fizjoterapeutycznej/lekarskiej nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2020 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.